Algemene voorwaarden

Inschrijving en plaatsing - Individuele lessen, duolessen en triolessen

1.1: Inschrijving voor de individuele lessen, duolessen en triolessen vindt plaats op basis van individuele proefles en na invulling van het inschrijfformulier via de website van Zangschool Rotterdam.
1.2: Door inschrijving via de website verklaart u uw akkoord met onze algemene voorwaarden.
1.3: Vervolgafspraken vinden plaats in onderling overleg op basis van een afname van steeds 5 lessen. Leerlingen zijn hier vrij te kiezen over de spreiding van deze 5 lessen en kunnen hierbij ook kiezen uit een tijdstip van 40, 50 of 60 minuten. Leerlingen tot 13 jaar hebben maximaal 30 minuten les per keer.
1.4: Een afname van minder dan 5 individuele lessen is mogelijk wanneer de leerling / cursist in het gelijklopende seizoen ook een groep volgt of in het geval van een voorbereiding op een auditie.
1.5: Het is niet mogelijk meer dan 5 lessen per keer te reserveren dan te boeken.
1.6: Inschrijving van een minderjarige leerling wordt gedaan door een ouder of voogd.
1.7 :: Als je gebruik wilt maken van een vergoeding via het Jeugdcultuurfonds, dan kan je je definitief inschrijven wanneer het Jeugdcultuurfonds hier zijn goedkeuring voor heeft gegeven.
1.8: Nadat u voor de eerste keer ingeschreven bent voor de individuele lessen is het niet nodig dat u steeds opnieuw in te schrijven na het verloop van de eerste 5-lessenkaart. Je inschrijving geldt voor alle eventuele volgende 5-lessenkaarten.

Inschrijving en plaatsing - Groepslessen

1.8: Alle cursisten die groepsles willen volgen, doet eerst een eenmalige intake in de vorm van een individuele proefles, een kennismakingsworkshop en / of een kijk- en doelwit. Een uitzondering hierop vormt de minicursussen voor volwassen. Hiervoor kan iedereen zich inschrijven zonder eerst een van de intake-mogelijkheden te hebben gevolgd.
1.9: Inschrijving voor de groepslessen vindt plaats via de website van Zangschool Rotterdam.
1.10: Door inschrijving via de website verklaart u akkoord met onze algemene voorwaarden.
1.11: Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u een schriftelijke bevestiging van plaatsing per e-mail evenals een digitale factuur en betalingslink.
1.12: Als de groepsles van uw keuze het maximale aantal deelnemers is bereikt, wordt u op de wachtlijst geplaatst. Plaatsing wordt in dat geval behandeld op basis van volgorde van binnenkomst. Zodra de eerste mogelijkheid voor plaatsing zich voordoet wordt door onze administratie telefonisch contact met u opgenomen. De wachtlijst geldt alleen voor de betreffende cursus in het lopende cursusseizoen.
1.13: Als u besluit om in een volgend seizoen de groepslessen voort te zetten na een seizoen, of een deel van een seizoen, hebben we minder te volgen dan heb je voorrang op de cursisten die zich aanmelden.
1.14: Inschrijven kan ook na de startdatum van een cursus binnen een redelijke termijn in verhouding tot de laatste lesdatum. Het cursusgeld zal in dat geval worden aangepast op basis van het resterende aantal lessen. Hierbij is het inhoudelijke advies en de inschatting van de docent die de cursus leidt.
1.15: Leerlingen die deelnemen aan de musicalklassen, het kidskoor of de talentklassen worden naar gelang hun leeftijd in een bepaalde leeftijdsgroep geplaatst. Hierbij wordt de startdatum bij inschrijving als grensdatum aangehouden. Dus; als je kind de leeftijd van 8 jaar heeft bij de inschrijvingsdatum wordt hij / zij in Musicalklas I (groepslessen voor kinderen van 6 t / m 8 jaar) geplaatst. Ook dan wanneer je kindscholing de 9 jaar wordt.
1.16: Inschrijven voor de groepslessen dient ieder lesseizoen opnieuw te gebeuren.
1.17: Het inschrijven van minderjarige leerlingen wordt gedaan door de ouder of voogd.
1.18: Als u gebruik wilt maken van een vergoeding via het Jeugdcultuurfonds dan kunt u definitief bij ons inschrijven wanneer het Jeugdcultuurfonds hier zijn goedkeuring voor heeft gegeven.

Uitschrijving - Individuele lessen, duolessen en triolessen

2.1: De overeenkomst voor de individuele lessen, de duolessen en de triolessen vervalt automatisch nadat de laatste les van de 5-lessenkaart plaatsgevonden is. Het staat als leerling vrij om of niet een nieuwe 5-lessenkaart te boeken na de laatste lesdag

Uitschrijving - Groepslessen

2.2: Uitscriptie van de groepslessen vindt automatisch plaats nadat de laatste les van een cursus plaatsgevonden is. Als u het zelfde of in een volgend seizoen opnieuw wilt deelnemen aan een cursus, moet u opnieuw een inschrijfformulier invullen via de website van Zangschool Rotterdam.

Lesdata en tijden

3.1: Lesdata en lestijden van individuele lessen, duolessen en triolessen worden in overleg overeengekomen op basis van een vast aantal mogelijkheden aan lesdagen en lestijden zoals aangegeven in de lesrooster op onze website.
3.2: Het staat u als leerling vrij de 5-lessenkaart bij verschillende docenten in te plannen.
3.3: Je ontvangt bij individuele lessen een lesfactuur waarin alle 5 lesdata en tijden zijn vastgelegd. Deze lesfactuur is leidend voor de  5 lesafspraken. Het is de verantwoordelijkheid van de leerling de mondeling afgesproken lesdata en tijden te controleren en deze te vergelijken met de schriftelijk toegestuurde overeenkomst. Indien er een fout in de lesovereenkomst staat dien je dit uiterlijk 24 uur van tevoren schriftelijk te communiceren.
3.4: Lesdata en lestijden van groepslessen vinden plaats volgens een vooraf vastgestelde lesrooster zoals aangegeven op onze website. Voor 1 juli van elk lesseizoen zullen de rijtijden en lesdata van de daaropvolgende seizoenen bekend gemaakt worden.

Afwezigheid van de leerling tijdens een 5 -lessenkaartovereenkomst

4.1: Lessen kunnen altijd tussentijds worden verzet. Dit dient 24 uur voor aanvang van de tijd te gebeuren geldig voor elke lesafspraak binnen de 5-lessenkaartovereenkomst. Lessen die later dan 24 uur worden uitgemaakt kunnen – ongeacht de reden – niet meer worden ingehaald en komen dus voor rekening van de leerling.
4.2: Individuele lessen, duo-lessen en triolessen Dienen Altijd Schriftelijk te worden geannuleerd via emailadres info@zangschoolrotterdam.nl .
4.3: Afmeldingen per sms, whatsapp, sociale media en / of telefoon zijn geen geldige annuleringen en hierbij kunnen door de leerling geen rechten worden ontleend. Het inhalen van de les is in dat geval niet mogelijk.
4.4: In geval van een tijdige afmelding van een individuele les, wordt een duo-les van een trio les door de administratie per e-mail zo spoedig mogelijk een inhaalmoment aangeboden in de vorm van een ‘harde optie’. Tijdens deze ‘harde optie’ heb je twee werkdagen de tijd om te reageren op het voorstel. Indien je niet tijdig reageert gaan we er vanuit dat het voorgestelde inhaalmoment akkoord is en wordt de vervangende lesdatum definitief. Hierbij heb je de mogelijkheid om de vervangende lesdatum te verzekeren mits uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vervangen tijdstip. Bij ons inhaalvoorstel wordt rekening gehouden met de door u vooraf opgegeven beschikbaarheid.

Afwezigheid van de docent tijdens een 5-lessenkaartovereenkomst

4.5: In geval de docent door voorziene dan wel onvoorziene omstandigheden een les moet annuleren wordt de les  zo spoedig mogelijk ingehaald.
4.6: Docenten hebben het recht een les korter dan 24 uur van tevoren te annuleren.
4.7: De docent kan een les bij onvoorziene omstandigheden zowel telefonisch, per whats-app, per sms of per e-mail annuleren. De docent draagt er zorg voor dat een annuleringsbericht de leerling ook daadwerkelijk bereikt. De docent doet er  zijn best voor dat de leerling niet voor niets naar de leslocatie komt.
4.8: De administratie zal in sommige gevallen het voorstel doen de les in te halen bij een andere dan de ‘eigen’ zangdocent. De leerling heeft het recht dit weigeren.

Afwezigheid van de cursist bij groepslessen, mini-cursussen en workshops

4.9: Bij afwezigheid door ziekte of (on)voorziene omstandigheden wordt het op prijs gesteld dat de leerling/cursist zich (tijdig) afmeldt.
4.10: Vervanging, verplaatsing en restitutie van de les en het lesgeld van de gemiste groepsles(sen) is niet mogelijk ongeacht de rede van afwezigheid. Ook geeft dit geen recht op een extra les bij een andere lopende cursus.
4.11: Het is in uitzonderlijke gevallen mogelijk een groepsles in te halen op een ander moment. Dit is alleen dan het geval bij de cursus Zangtechniek I wanneer er lopende een cursus een tweede en inhoudelijk zelfde cursus (tijdens een halfjaarlijks seizoen van september t/m december) parallel loopt op een andere dag in de week. Het inhalen gebeurt in dat geval in overleg met de docent en met een maximum aantal van twee personen extra per cursusavond. Aanvraag wordt behandeld in volgorde van binnenkomst.

Afwezigheid van de docent bij groepslessen, mini-cursussen en workshops

4.12: Bij afwezigheid van de docent door voorziene omstandigheden zal worden gezocht naar een vervangende docent. Bij afwezigheid van de docent door onvoorziene omstandigheden zal eveneens worden gezocht naar een vervangende docent maar indien deze niet tijdig wordt gevonden zal de vaste docent een vervangende lesdatum en tijd voorstellen. Aan dit voorstel zijn door cursisten geen financiële rechten te ontlenen. Dit kan tot een maximum van twee lessen tijdens de groepslessen en tot een maximum van 1 les tijdens de minicursussen. Indien sprake is van meerdere vervallen en/of verplaatste lessen heeft de cursist recht op restitutie van de vervallen les(sen) en kan hij hiertoe een schriftelijk verzoek indienen.

Lesgeld en betalingen

5.1: Voor alle lessen geldt dat het totaal verschuldigde lesbedrag/cursusbedrag uiterlijk 24 uur voor de eerste lesdatum en tijd dient te zijn overgemaakt op rekeningnummer NL45INGB0005305692 t.n.v. Zangschool Rotterdam o.v.v. het factuurnummer.
5.2: Gespreide betaling van individuele lessen, duolessen – en triolessen is niet mogelijk.
5.3: 5-lessenkaarten zijn 1 jaar geldig met ingang van de factuurdatum
5.4: Gespreide betaling van groepslessen en mini-cursussen (met uitzondering van EVT-Basisgroep I, II en CFP) is niet mogelijk.
5.5: De hoogte van het lesgeld wordt ieder seizoen opnieuw vastgesteld. Hierbij wordt 15 juli als grensdatum gehanteerd.
5.6: Later instromen bij een al lopende cursus is mogelijk mits er voldoende lesplekken zijn. Het cursusgeld zal in dat geval worden aangepast aan de hand van het resterende aantal lessen
5.7: Overplaatsing naar een andere cursus in een volgend seizoen is niet mogelijk.
5.8: Overplaatsing naar een andere cursus binnen hetzelfde seizoen is alleen mogelijk per halfjaarlijks seizoen (dus tussen september en december, of tussen februari en mei), mits voldoende lesplekken en mits bij gelijkblijvend dan wel hoger tarief. Bij verplaatsing naar een cursus met een hoger tarief komt het verschil in cursustarief voor rekening van de cursist.
5.9: Betalingen worden altijd digitaal voldaan. Leerlingen en cursisten ontvangen bij iedere overeenkomst een digitale factuur, inclusief digitale betalingslink. Na betaling ontvang je binnen 48 uur een ontvangstbevestiging van je betaling. Contante betaling voor alle door Zangschool Rotterdam aangeboden lessen is niet mogelijk.
5.10: Vanaf het moment dat je je bij ons hebt ingeschreven als leerling/cursist gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

A. Na inschrijving kun je tot 10 dagen na de datum van verzending je inschrijving kosteloos annuleren. Wanneer je de inschrijving binnen deze vastgestelde 10 dagen hebt geannuleerd heb je recht op volledige restitutie van de vooraf betaalde cursuskosten/lesgeld.
B. Indien de termijn van 10 dagen is verstreken vervalt je recht op volledige restitutie van het annuleren van je inschrijving of bij je afwezigheid tijdens de lessen/cursus/workshop ongeacht de rede van afwezigheid.
C. Wanneer je je uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de lessen/cursus/workshop afmeldt heb je recht op 50% restitutie van het reeds betaalde of verschuldigde bedrag.
D. Wanneer je je uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de lessen/cursus/workshop afmeldt heb je recht op 25% restitutie van het reeds betaalde of verschuldigde bedrag.
E. Wanneer je je minder dan een week van tevoren afmeld bij een les/cursus vervalt je recht op restitutie.

Wanneer je je 14 dagen of korter voor aanvang van een cursus aanmeldt vervallen de bovenstaande regels A t/m D. Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren via e-mail: info@zangschoolrotterdam.nl

5.11: Indien betaling van de factuur niet binnen de uiterlijke betalingstermijn heeft plaatsgevonden zullen er administratiekosten in rekening worden gebracht vanaf drie werkdagen na de tweede herinnering. Hierbij zal het openstaande factuurbedrag worden verhoogd met € 25,- administratiekosten.
5.12: Indien betaling van de factuur – eventueel verhoogd met de administratiekosten – na een betalingsherinnering alsnog uitblijft, wordt deze ter incasso in handen gegeven van een incassobureau. De incassokosten inclusief de rente komen hierbij geheel voor rekening van de betalingsplichtige.
5.13: Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Zangschool Rotterdam zich het recht voor je de (verdere) lessen te ontzeggen tot het moment dat het nog openstaande factuurbedrag is overgemaakt op ons rekeningnummer.
5.14: Restitutie van het lesgeld lopende een cursus is niet mogelijk ongeacht de rede van stoppen.
5.15: Bij eenmalige workshops wordt de kostprijs bepaalt op basis van het aantal deelnemers. Indien na het ondertekenen van de overkomst blijkt dat het aantal deelnemers minder is dan in de overeenkomst staat omschreven geeft dit tot 10 dagen na ondertekening recht op vermindering van de kostprijs tot het kloppende aantal deelnemers. Na de vastgestelde 10 dagen komt dit recht op vermindering van de kostprijs te vervallen.
5.16: Tot 14 dagen voor aanvang van een groepscursus of mini-cursus is het mogelijk een inschrijving om te zetten naar individuele lessen, duolessen of triolessen. In dat geval volgt een extra factuur waarin het verschil is berekend. Na 7 dagen voor aanvang van de groepscursus is het niet meer mogelijk een inschrijving bij een groepscursus of mini-cursus om te zetten in individuele lessen, duolessen of triolessen. In dat geval gelden de annuleringsvoorwaarden zoals beschreven bij 5.10.
5.17: Wanneer leerlingen tijdens individuele lessen, duolessen – en triolessen gebruik wensen te maken van bladmuziek die niet in Zangschool Rotterdam aanwezig is dient de leerling deze zelf digitaal aan te schaffen indien hier kosten aan verbonden zijn.
5.18: Duolessen en/of triolessen kunnen door leerlingen lopende een 5-lessenkaart worden omgezet in individuele lessen. Hieraan kunnen geen financiële rechten worden ontleend en er zal geen bijstelling van het lesgeld plaatsvinden.
5.19: Het omzetten van individuele lessen naar duo-lessen of triolessen is lopende een 5-lessenreeks mogelijk. Dit dient uiterlijk 7 dagen voor de eerstvolgende lesdatum en tijd per e-mailadres info@zangschoolrotterdam aangevraagd te worden en in dat geval zal er een nacalculatie worden berekend op basis waarvan een extra factuur volgt.
5.20: Bij inschrijving van de groepsles voor kinderen geldt een korting wanneer je je voor een geheel seizoen inschrijft (twee lesblokken tegelijk). Deze korting komt te vervallen wanneer je je lopende het eerste lesblok en/of het tweede lesblok inschrijft.

Bijzondere bepalingen

6.1: Zangschool Rotterdam is niet aansprakelijk voor het kwijt raken of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen van cursisten en leerlingen.
6.2: Tijdens schoolvakanties worden er geen lessen gegeven. We houden hierbij de vakantiebepalingen van de regio Rotterdam aan.
6.3: Het kan in sommige gevallen voorkomen dat (gedeeltes van) groepslessen worden bijgewoond of worden gegeven door stagiaires van het conservatorium. Dit gebeurt altijd onder leiding van een van de vaste docenten van Zangschool Rotterdam.
6.4: Zo nu en dan worden er foto – en of filmopnames gemaakt binnen de school die worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Dit zal altijd  uiterlijk een week vooraf bekend worden gemaakt zodat de leerling/cursist het kan aangeven als hij hieraan geen medewerking wenst te verlenen. Hier zal dan door ons rekening mee worden gehouden.
6.5: In bijzondere gevallen behoudt Zangschool Rotterdam zich het recht voor een lesovereenkomst of een cursusovereenkomst eenzijdig op te zeggen of te weigeren. Dit is het geval wanneer er door de cursist/leerling sprake is van hinderlijk en/of onaangenaam dan wel sociaal onaangepast gedrag naar medecursisten en/of docent(en), verstoring van de les, vernieling en/of ontvreemding van de eigendommen van anderen, agressief gedrag en/of een starre en  niet flexibele leerhouding.
6.6: Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Kopiëren en verspreiden van onze producten (lesmateriaal, audio materiaal, illustraties, intellectuele producten, bladmuziek) zonder voorafgaande toestemming van Zangschool Rotterdam is strafbaar.
6.7: Voor de Oriëntatieopleiding Musical – en Muziektheater gelden aparte algemene voorwaarden. Deze zullen worden gestuurd nadat de toelatingsauditie is behaald en de leerling is geplaatst voor de opleiding.