Algemene voorwaarden

Inschrijving en plaatsing - Individuele lessen, duolessen en triolessen

1.1: Inschrijving voor de individuele lessen, duo-lessen en triolessen vindt plaats n.a.v. een individuele proefles. Tijdens deze proefles wordt een persoonlijke stemanalyse gemaakt en een werkplan. Deze vormen het uitgangspunt voor je verdere zanglessen.
1.2: Wanneer je duo-lessen – of triolessen wilt volgen is het noodzakelijk dat alle deelnemers van deze lessen een individuele proefles hebben gevolgd.
1.3: Vervolgafspraken kunnen via de website worden gepland, gekocht en verzet. Na het volgen van een proefles kun je hiervoor een account aanvragen.
1.4: Inschrijving van een minderjarige leerling wordt gedaan door een ouder of voogd.
1.5: Indien je gebruik wilt maken van een vergoeding via het Jeugdcultuurfonds dan kunt je je pas definitief inschrijven wanneer het Jeugdcultuurfonds hier zijn goedkeuring voor heeft gegeven.
1.6: Je kunt minimaal 1 zangles boeken. Het maximum aantal te boeken lessen is vrij tot 365 dagen vooruit.
1.7: Je kunt maximaal 1 zangles per week boeken. In uitzonderlijke gevallen kun je meer dan 1 les per week boeken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de voorbereiding op een bruiloft/auditie etc. In dat geval doe je een schriftelijk verzoek via info@zangschoolrotterdam.nl.
1.8: Het is mogelijk lessen in te plannen bij verschillende zangdocenten.
1.9: Lessen kunnen tot maximaal 24 uur van tevoren worden geboekt.
1:10: Betalingen van de les(sen) worden altijd online voldaan. Hierbij is het verplicht de algemene voorwaarden van Zangschool Rotterdam te accepteren. Je ontvangt na iedere aankoop binnen vijf werkdagen een gespecificeerde factuur. In de factuur zijn de lesdagen en de lesduur opgenomen. De lestijden zijn zichtbaar in de persoonlijke accountomgeving op de website.
1:11: Contante betaling voor alle door Zangschool Rotterdam aangeboden lessen is niet mogelijk.
1:12: Bij individuele lessen duo-lessen en triolessen voor kinderen van 6 t/m 12 jaar is het ouders/verzorgers toegestaan de eerste les aanwezig te zijn in de les. Hierbij geldt het maximum van 1 ouder/verzorger per les. Vanaf de tweede les volgen kinderen de lessen zonder aanwezigheid van hun ouder/verzorger.
Kinderen vanaf 13 jaar volgen de lessen vanaf de eerste les zelfstandig.

Inschrijving en plaatsing - Groepslessen

1.13: Iedere cursist die groepsles wil volgen doet eerst een individuele proefles, een kennismakingsworkshop en/of of een kijk – en doeles. Een uitzondering hierop vormen de minicursussen voor volwassen. Hiervoor kan iedereen zich inschrijven zonder eerst een van de intake-mogelijkheden te hebben gevolgd.
1.14: Inschrijving voor de groepslessen vindt plaats via de website van Zangschool Rotterdam. Je ontvangt een account na het volgen van één van de intake-mogelijkheden. Hiermee kun je online zelf de cursus van je keuze boeken.
1.15: Indien de groepsles van je keuze het maximale aantal deelnemers heeft bereikt kun je op de wachtlijst worden geplaatst.
Hiertoe kun je een verzoek indienen via info@zangschoolrotterdam.nl.
Plaatsing wordt in dat geval behandeld op basis van volgorde van binnenkomst. Zodra de eerste mogelijkheid voor plaatsing zich voordoet wordt door onze administratie contact met je opgenomen. De wachtlijst geldt alleen voor de betreffende cursus in het lopende cursusseizoen.
1.16: Indien je besluit om in een volgend seizoen de groepslessen te continueren na al een seizoen, of een gedeelte van een seizoen, lessen bij ons te hebben gevolgd heb je voorrang op de cursisten die zich nieuw aanmelden.
1.17: Inschrijven kan ook na de startdatum van een cursus mits binnen een redelijke termijn in verhouding tot de laatste lesdatum. Het cursusgeld zal in dat geval worden aangepast op basis van het resterende aantal lessen. Hierbij is het inhoudelijk advies en de inschatting van de docent die de cursus geeft leidend.
Hiertoe doe je en verzoek via info@zangschoolrotterdam.nl.
1.18: Leerlingen die deelnemen aan de musicalklassen, het kidskoor of de talentklas worden al naar gelang hun leeftijd in een bepaalde leeftijdsgroep geplaatst. Hierbij wordt de startdatum bij inschrijving als grensdatum aangehouden. Dus; indien je kind de leeftijd van 8 jaar heeft bij de inschrijvingsdatum wordt hij/zij in Musicalklas I (groepslessen voor kinderen van 6 t/m 8 jaar) geplaatst. Ook dan wanneer je kind lopende de cursus 9 jaar wordt.
1.19: Inschrijven voor de groepslessen dient iedere cursus opnieuw te gebeuren.
1.20: Het inschrijven van minderjarige leerlingen wordt gedaan door de ouder of voogd.
1.21: Indien je gebruik wilt maken van een vergoeding via het Jeugdcultuurfonds dan kun je je pas definitief bij ons inschrijven wanneer het Jeugdcultuurfonds hier zijn goedkeuring voor heeft gegeven.
1:22: Bij groepslessen voor kinderen van 6 t/m 12 jaar is het ouders/verzorgers toegestaan tijdens de eerste les de eerste tien minuten aanwezig te zijn in de les. Hierbij geldt het maximum van 1 ouder/verzorger per les. Vanaf de tweede les volgen kinderen de lessen zonder aanwezig van hun ouder/verzorger.
Kinderen vanaf 13 jaar volgen de lessen vanaf de eerste les zelfstandig.

 

Lesdata en tijden groepslessen

2.1: Lesdata en lestijden van groepslessen vinden plaats volgens een vooraf vastgesteld lesrooster zoals aangegeven op onze website. Steeds voor 1 juli van ieder lesseizoen zullen de lestijden en lesdata van het daaropvolgende seizoen bekend worden gemaakt. Hieraan kunnen geen rechten worden verleend.

Annuleringsvoorwaarden bij individuele lessen , duo-lessen en triolessen

3.1: Lessen kunnen door leerlingen tussentijds worden verzet. Dit dient 48 uur voor aanvang van de lestijd te gebeuren geldend voor iedere lesafspraak. Lessen die later dan 48 uur worden afgemeld kunnen – ongeacht de reden – niet meer worden ingehaald en komen dus voor rekening van de leerling.
3.2: Individuele lessen, duo-lessen en triolessen dienen altijd te worden verzet via de persoonlijke accountomgeving van de leerling op de website van  Zangschool Rotterdam.
3.3: Afmeldingen per sms, WhatsApp, social media en/of telefoon door leerlingen zijn geen geldige annuleringen en hieraan kunnen door de leerling geen rechten worden ontleend. Het inhalen van de les is in dat geval niet mogelijk.
3.4: Te verzetten lessen kunnen niet ‘on hold’/’in de wacht’ worden gezet maar worden onder alle omstandigheden direct en door de leerling zelf verplaatst naar een ander moment.
3.5: In geval de te verzetten les niet of niet tijdig kan worden verzet naar de docent/lesdag/lestijd van je keuze ben je als leerling verplicht om deze les binnen 365 alsnog te volgen bij een van de andere docenten. Indien je dit niet wilt komt de les te vervallen en kan deze niet meer worden ingehaald.
3.6: Bij eenmaal aangekochte individuele lessen, duo-lessen en triolessen vervalt het recht op restitutie ongeacht de rede van het niet willen/kunnen volgen van de les(sen). Het is wel mogelijk de lessen te laten overnemen door iemand anders of door anderen. Hierbij is het verplicht dat degene die de les(sen) overneemt eerst een individuele proefles volgt of heeft/hebben gevolgd. Aan deze proefles zijn extra kosten verbonden en deze komen voor rekening van de besteller bovenop de reeds betaalde en aangekochte lessen. Indien hierbij duo-lessen of triolessen worden overgenomen door een individu (individuele les) komt het verschil in kosten van de lesprijs voor rekening van de besteller.
3.7: Indien de leerling te laat op de les verschijnt komt deze vervallen lestijd voor rekening van de leerling. De verloren tijd kan in dat geval niet worden ingehaald, ongeacht de reden van het te laat komen.
3.8: Iedere lesafspraak kan maximaal 2 keer worden verzet. Bij de derde keer verzetten krijg je – nadat je hem op de website hebt verplaatst– binnen 24 uur de status ‘afgekeurd’ te zien op de ‘mijn afspraken’ pagina. De les komt in dat geval te vervallen en kan niet meer worden ingehaald.
3:9: In je account op de website van Zangschool Rotterdam is altijd zichtbaar wanneer je les hebt via de ‘mijn afspraken’ pagina. De ‘mijn afspraken’ pagina is hierbij leidend als agenda dus hou deze goed in de gaten. Tip: refresh hem regelmatig. Aan afspraken in eerder verstuurd in e-mails kunnen geen rechten worden ontleend t.a.v. het verzetten van lessen en/of het niet of niet tijdig verschijnen bij de les. Leerlingen zijn hierbij zelf verantwoordelijk voor een werkende internetverbinding.
3.10: In geval de docent door voorziene dan wel onvoorziene omstandigheden een les moet annuleren wordt de les zo spoedig mogelijk ingehaald.
3.11: Docenten hebben het recht een les korter dan 24 uur van tevoren te annuleren. Hij doet er echter wel zijn best voor dit zo lang mogelijk van tevoren aan de leerling te laten weten.
3.12: De docent kan een les bij onvoorziene omstandigheden zowel telefonisch, per whats-app, per sms of per e-mail annuleren. De docent draagt er zorg voor dat een annuleringsbericht de leerling ook daadwerkelijk bereikt. De docent doet er in dat geval zijn best voor dat de leerling niet voor niets naar de leslocatie komt.
3.13: Door de administratie wordt aan de leerling een voorstel gedaan tot het volgen van een inhaalles in de vorm van een zogenaamde ‘harde optie’. Dit voorstel ontvangt je per mail en wordt in je persoonlijke accountomgeving op de website geplaatst. Je hebt twee dagen om te reageren op dit voorstel. Indien je niet tijdig reageert op de ‘harde optie’ gaan we er vanuit dat het voorgestelde inhaalmoment akkoord is en wordt de vervangende lesdatum na deze twee dagen definitief in de agenda van je docent. Hierbij heb je wederom de mogelijkheid de vervangen lesdatum te verzetten tot uiterlijk 48 uur van tevoren.
3.14: De docent kan – indien er veel pauze in zijn lesrooster is – de leerling een verzoek doen tot verplaatsing van de lestijd op dezelfde lesdag of een eerstvolgende lesdag. Communicatie hierover kan buiten de website om plaatsvinden tussen docent en leerling via b.v. e-mail of WhatsApp.
De leerling kan dit voorstel weigeren. Indien de leerling akkoord geeft is de nieuw afgesproken lestijd bindend op basis van dezelfde bovenstaande annuleringsvoorwaarden. Ook als deze na de onderlinge afspraak tussen leerling en docent binnen 48 uur nog niet is doorgevoerd in het persoonlijke account van de leerling op de website.
3.15: De docent heeft het recht lessen te verplaatsen indien er minder dan vier leerlingen op een lesdag hebben gereserveerd. De administratie zal – indien de agenda dit toelaat – een voorstel doen de les in dat geval te verplaatsen naar een andere docent op dezelfde lesdag. De leerling heeft het recht dit te weigeren. In dat geval zal de les worden verplaatst naar een eerstvolgend moment bij de ‘eigen’ docent.

Annuleringsvoorwaarden bij groepslessen, mini-cursussen en workshops

4.2-A: Vervanging, verplaatsing en restitutie van de les en het cursusgeld van de gemiste groepsles(sen) is niet mogelijk ongeacht de reden van afwezigheid. Ook geeft dit geen recht op een extra les bij een andere lopende cursus.
4.2-B: In geval van onvoorziene omstandigheden waarin Zangschool Rotterdam door de overheid wordt verplicht groepslessen te annuleren (denk hierbij b.v. aan Covid19, brand, overstroming etc.) is restitutie van lesgeld niet mogelijk. In plaats daarvan kan de deelname en het reeds eerder betaalde bedrag worden bevroren of – indien toegestaan door de overheid – worden omgezet naar individuele lessen. Op het moment dat groepslessen door de overheid weer worden toegestaan worden de lessen op een ander moment ingehaald. Een voorstel met inhaaldata en tijden blijven hier zoveel mogelijk gelijk. Bij afwijkende inhaaldata en tijden kan de cursist ervoor kiezen de lessen te laten omzetten in individuele lessen indien hij de lessen niet kan volgen op de voorgestelde data en tijden. Restitutie van het lesgeld is ook hier niet mogelijk.
4.3: Het is in uitzonderlijke gevallen mogelijk een groepsles in te halen op een ander moment. Dit is alleen dan het geval bij de cursus Zangtechniek I wanneer er lopende een cursus een tweede en inhoudelijk zelfde cursus (tijdens een halfjaarlijks seizoen van september t/m december) parallel loopt op een andere dag in de week. Het inhalen gebeurt in dat geval in overleg met de docent en met een maximum aantal van twee personen extra per cursusavond. Aanvraag wordt behandeld in volgorde van binnenkomst.
4.4: Bij afwezigheid van de docent door voorziene omstandigheden zal worden gezocht naar een vervangende docent. Bij afwezigheid van de docent door onvoorziene omstandigheden zal eveneens worden gezocht naar een vervangende docent maar indien deze niet tijdig wordt gevonden zal de vaste docent een vervangende lesdatum en tijd voorstellen. Aan dit voorstel zijn door cursisten geen financiële rechten te ontlenen. Dit kan tot een maximum van twee lessen tijdens de groepslessen en tot een maximum van 1 les tijdens de minicursussen. Indien sprake is van meerdere vervallen en/of verplaatste lessen heeft de cursist recht op restitutie van de vervallen les(sen) en kan hij hiertoe een schriftelijk verzoek indienen.
4.5: Overplaatsing naar een andere cursus in een volgend seizoen is niet mogelijk.
4.6: Overplaatsing naar een andere cursus binnen hetzelfde seizoen is alleen mogelijk per halfjaarlijks seizoen (dus tussen september en december, of tussen februari en mei), mits voldoende lesplekken en mits bij gelijkblijvend dan wel hoger tarief. Bij verplaatsing naar een cursus met een hoger tarief komt het verschil in cursustarief voor rekening van de cursist.
4.7: Betalingen voor cursussen worden altijd online voldaan. Hierbij is het verplicht de algemene voorwaarden van Zangschool Rotterdam te accepteren. Cursisten ontvangen na iedere aankoop binnen vijf werkdagen een gespecificeerde factuur. De lestijden en dagen zijn zichtbaar bij het online lesroosters op de websitepagina van de betreffende cursus.
4.8: Contante betaling voor alle door Zangschool Rotterdam aangeboden cursussen is niet mogelijk.
4.9: Vanaf het moment dat je een groepsles hebt geboekt en betaald gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

A: Na een online betaling van een groepsles kun je tot 10 dagen na de datum van betaling kosteloos annuleren. Wanneer je de inschrijving binnen deze vastgestelde 10 dagen hebt geannuleerd heb je recht op volledige restitutie van de vooraf betaalde cursuskosten. (*Let op: zie onderaan deze bepaling)
B. Indien de termijn van 10 dagen is verstreken vervalt je recht op volledige restitutie van het annuleren van je inschrijving of bij je afwezigheid tijdens de cursus/workshop ongeacht de rede van afwezigheid.
C. Wanneer je je uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de cursus/workshop afmeldt heb je recht op 50% restitutie van het reeds betaalde cursusgeld.
D. Wanneer je je uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus/workshop afmeldt heb je recht op 25% restitutie van het reeds betaalde cursusgeld. (*Let op: zie onderaan deze bepaling)
E. Wanneer je je minder dan een week van tevoren afmeld bij een workshop/cursus vervalt je recht op restitutie.

* Let op: Wanneer je je 14 dagen of korter voor aanvang van een cursus aanmeldt vervallen de bovenstaande regels A t/m D.
Je hebt dan bij annulering – ongeacht de rede – geen recht op volledige of gedeeltelijke restitutie.

4.10: Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren via e-mail: info@zangschoolrotterdam.nl

Lesgeld en betalingen

5.1: Gespreide betaling van groepslessen en mini-cursussen (met uitzondering van EVT-Basisgroep I, II en CFP en de Oriëntatieopleiding Musical – en Muziektheater) is niet mogelijk.
5.2: De hoogte van het cursusgeld wordt ieder seizoen opnieuw vastgesteld. Hierbij wordt 15 juli als grensdatum gehanteerd. Hieraan kunnen geen rechten worden verleend.
5.3: Later instromen bij een al lopende cursus is mogelijk mits er voldoende lesplekken zijn. Het cursusgeld zal in dat geval worden aangepast aan de hand van het resterende aantal lessen

Bijzondere bepalingen

6.1: Zangschool Rotterdam is niet aansprakelijk voor het kwijt raken of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen van cursisten en leerlingen.
6.2: Tijdens schoolvakanties worden er geen lessen gegeven. We houden hierbij de vakantiebepalingen van de regio Rotterdam aan.
6.3: Het kan in sommige gevallen voorkomen dat (gedeeltes van) groepslessen worden bijgewoond of worden gegeven door stagiaires van het conservatorium. Dit gebeurt altijd onder leiding van een van de vaste docenten van Zangschool Rotterdam.
6.4: Zo nu en dan worden er foto – en of filmopnames gemaakt binnen de school die worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Dit zal altijd  uiterlijk een week vooraf bekend worden gemaakt zodat de leerling/cursist het kan aangeven als hij hieraan geen medewerking wenst te verlenen. Hier zal dan door ons rekening mee worden gehouden.
6.5: In bijzondere gevallen behoudt Zangschool Rotterdam zich het recht voor een lesovereenkomst of een cursusovereenkomst eenzijdig op te zeggen. Dit is het geval wanneer er door de cursist/leerling sprake is van hinderlijk gedrag naar medecursisten en/of docent(en), verstoring van de les, vernieling en/of ontvreemding van de eigendommen van anderen en/of van agressief gedrag. Restitutie van het lesgeld is in dit geval niet mogelijk.
6.6: Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Kopiëren en/of verspreiden van onze producten (lesmateriaal, audiomateriaal, illustraties, intellectuele producten, bladmuziek) zonder voorafgaande toestemming van Zangschool Rotterdam is strafbaar.
6.7: Voor de Oriëntatieopleiding Musical – en Muziektheater gelden aparte algemene voorwaarden. Deze zullen worden toegestuurd nadat de toelatingsauditie is behaald en de leerling is geplaatst voor de opleiding.
6.8: We behouden ons het recht voor leerlingen (tijdelijk) te weigeren na het volgen van een proefles – een kennismakingsworkshop of een kijk – en doeles. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer we vermoeden dat de stem dusdanig ongezond is dat eerst een onderzoek van de KNO-arts is vereist. Dit is tevens het geval wanneer de werkhouding van de leerling dusdanig gesloten en defensief is dat we vermoeden dat het volgen van lessen niet het gewenste resultaat zal opleveren. In alle gevallen van (tijdelijke) weigering zullen we dit in een persoonlijk gesprek inhoudelijk toelichten.